มาตรฐานการวัดความเสียหาย

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีมาตรฐานสำหรับการใช้งานและการดูแลระบบจัดเก็บสินค้า ROS จึงได้อ้างอิง มาตรฐานของยุโรป คือ Steel static storage systems มาตรฐานการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์เก็บสินค้า EN15635 ซึ่งจะจัดหมวดหมู่ระดับความเสียหายในโครงสร้างและการดำเนินการต่าง ๆ

เมื่อตรวจสอบโครงสร้างการติดตั้งแท่นวางสินค้า

การชำรุดจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และแบ่งเป็นสีต่าง ๆ ดังนี้

สีเขียว: ความเสียหาย/การโก่งตัว อยู่ในระยะปลอดภัย แต่ควรบันทึกและตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรง

สีเหลือง: ความเสียหาย/การโก่งตัว อยู่ในระดับมากเกินกว่าจะจัดในหมวดหมู่สีเขียว แต่ยังคงน้อยกว่าสองเท่าของระดับสีเขียว ดังนั้น ส่วนที่เสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างช้าที่สุดภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ได้สังเกตเห็นความเสียหายนั้น

 สีแดง: ความเสียหาย/การโก่งตัว มากกว่าสองเท่าของระดับสีเขียว ควรจะรื้อโครงสร้างลงและซ่อมแซมให้เร็วที่สุด

ส่วนโค้งจะถูกวัดโดยใช้แทงเหล็กยาว 1 เมตร สำหรับช่องว่าง (ถ้ามี) ระหว่างแท่งเหล็กกับเสาจะวัดที่ความยาวตรงส่วนที่มีการโก่งตัวมากที่สุด

หากมีความเสียหายในหมวดสีเขียวถึงสองจุดในโครงสร้างเดียวกัน ให้จัดอยู่ในหมวดสีเหลือง

และหากมีความเสียหายในหมวดสีเหลืองถึงสองจุดในโครงสร้างเดียวกัน ให้จัดอยู่ในหมวดสีแดง

การดำเนินการตามการประเมินความเสียหายด้วยรหัสสี

ชั้นวางสินค้าเสียหายชำรุด
ชั้นวางสินค้าเสียหายชำรุด
ตัวแทนฝ่ายจัดการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประเมินและจำแนกความเสียหายของชั้นวางของชั้นวางสินค้าและให้คำแนะนำแก่ตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ DWG
Nominated management representative to assess and classify the damage to racking...
ความเสียหายที่รุนแรงมากสีแดง
Very serious damage...
ความเสียหายที่อันตรายสีเหลือง
Hazard damage...
ความเสียหายที่ยอมรับได้
สีเขียว
Acceptable damage...
ความเสียหายที่รุนแรงมาก
จะต้องได้รับการซ่อมทันที
ie damage to frames in which the limits in Figure 3
เนื่องเกิดเสียหายต่อโครงสร้างซึ่งเกินขีดจำกัด

Very serious damage requiring...
ควรนำสินค้าออกจากส่วนที่เสียหายของชั้นวางทันที
of racking and repair damage before re-use

immediately off-load all affected bays...
และซ่อมแซมเสาชั้นวางสินค้าก่อนที่จะนำสินค้ากลับมาวางใหม่
The necessary repairs or replacements of all...
ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง
If repairs are not carried out within 4 week...
กลับไปใช้งานได้ตามปกติ
Return to service
ความเสียหายที่อันตราย
ต้องได้รับการซ่อมโดยเร็วที่สุด

ie damage to frames in which the limits in
เช่น ความเสียหายต่อโครงสร้าง
Hazardous damage requiring action...
  1. ระบุความเสียหายสำหรับการซ่อมแซมโดยติด
    ป้ายสีเหลือง
  2. จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์
  3. ทำให้มั่นใจว่าตำแหน่งความเสียหายทุกตำแหน่งได้รับ
    การตรวจสอบแล้ว
  4. นัดหมายการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด
Identify the damage for repair using...
การซ่อมแซมเสร็จสิ้น
การซ่อมแซมเสร็จสิ้น
กลับไปใช้งานได้ตามปกติ
Return to service
หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมภายใน 4 สัปดาห์ ความเสียหายจะยกระดับเป็นสีแดง
If the severity of da...
Damage requiring surveillance
ความเสียหายที่ยอมรับได้
ต้องได้รับการดูแลตรวจสอบ
Damage requiring surveillance...
ติดป้ายสีเขียวตรงส่วนที่เสียหาย
และบันทึกวันที่เพื่อทำการประเมินใหม่
ภายใน 12 เดือน
Label damaged component withgreen tag an...
หากความเสียหายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ให้ดำเนินการตรวจสอบแบบปกติตาม
ระยะเวลาที่สมควร

If there is no change to the damage leve...
ใช้งานต่อ
Continue in service
หากความเสียหายรุนแรงเพิ่ม
ขึ้น ความเสียหายจะยกระดับเป็นสีเหลือง

If the severity of...
Viewer does not support full SVG 1.1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบชั้นวางสินค้า ติดต่อ